Gå til hoved-indhold

Nyhedsbrevet indeholder i april 2015:

  • Fødselsregistrering og glemmebogen
  • Bemyndigelse i PersonSAG og fortsat adgang til CPR/kirkebog
  • Afgørelser er afgørelser

Fødselsregistrering og glemmebogen

Vi ser en foruroligende tendens til, at fødselsregistreringen i stigende omfang glemmes, ja, der er faktisk sogne, hvor fødselsregistrering ikke længere foregår, og her henviser vi ikke til sogne i Sønderjylland, hvor dette skal være sådan.

Til gengæld kan man i de samme sogne, hvor arbejdsgangen "fødselsregistrering" ikke bliver brugt, konstatere, at arbejdsgangen "fødested" bliver brugt flittigt. Det er "sjusk" og bør ikke ske. Når ikke engang den rigtige arbejdsgang til registreringen er valgt, så er der grund til at være bekymret for,  sagsbehandlingen, som ligger til grund for registrering af fødslen.

Den første besked til sognet om, at der er sket en fødsel, vil typisk være et advis om, at der er udtaget et personnummer for et nyfødt barn, og at en mor dermed er blevet mor.

Dette advis er langt fra det samme som en fødselsanmeldelse. Adviset er primært en orientering, om at noget er på vej. Af sagsbehandling skal dette advis dog medføre, at personregisterføreren kontrollerer, om moren opfylder de forudsætninger, som er opregnet i Cirkulære 9163 om oplysning til ikke-gifte mødre af 26/2 2014. Gør hun dette, er personregisterføreren forpligtet til at sende vejledningsskrivelsen, som beskrevet i cirkulæret.

Når jordemoderanmeldelsen siden kommer frem, uanset om den er digital eller på papir, begynder den egentlige sagsbehandling, der går forud for registreringen. Her skal der blandt andet tages stilling til, om de forældre, som er foreslået af CPR-systemet, kan fastslås som forældre ud fra den gældende lovgivning, eller om der skal foretages noget.

CPR-systemet foreslår morens ægtefælle som far. Det er også det rigtige, medmindre:

  • morens ægtefælle er en kvinde, eller
  • moren inden for de sidste 10 måneder inden fødslen har været gift med en anden uden at være separeret, eller
  • begge ægtefæller samstemmende erklærer, at morens mand ikke er far til barnet

Er moren ikke gift eller er hun separeret, vil CPR-systemet foreslå, at der ikke er nogen far.

Ovenstående skal kontrolleres, og fødslen registreres, så snart jordemoderens fødselsanmeldelse er kommet frem. Der skal således ikke ventes 14 dage. Det skal foretages straks, og fødselsregistreringen skal være den første registrering i personregistret, som berører barnet.

Inden for barnets første 14 dage, vil der eventuelt være omstændigheder, som gør, at fødselsregistreringen skal kvalificeres yderligere. Det mest typiske er, at der indgives en omsorgs- og ansvarserklæring til faderskab, eller at forældrene forelægger en anden faderskabs- eller medmoderskabsafgørelse fra Statsforvaltningen, som er behandlet før barnets fødsel. En tredje situation kunne være, at moren og hendes mand erklærer, at manden ikke er far til barnet. Kommer noget af dette først til personregisterføreren senere end 14 dage efter barnets fødsel, har personregisterføreren ikke længere myndighed til at tage stilling til det, og forældrene skal henvises til Statsforvaltningen.

14-dages fristen er også vigtig på et andet område: Kan personregisterføreren ikke registrere nogen far til barnet senest 14 dage efter fødslen, skal Statsforvaltningen informeres pr. brev eller sikker mail (brug send attest) vedhæftet blanketten fødselsoplysninger og evt. en kopi af jordemoderens papiranmeldelse.

Feltet "Fødselsregistrering", som i PersonSAG enten kan være udfyldt med "Ja" eller "Nej" er derfor væsentlig information for din sagsbehandling. Står der "Nej" betyder det, at du skal sikre dig, at fødselsregistreringen er foretaget forud for, at du foretager en registrering i PersonSAG.

Bemyndigelse i PersonSAG og fortsat adgang til CPR/Kirkebog

Der er efterhånden mange, som har fået en e-mail med dette emne. Husk at give de rettigheder til personregistrering og blå PersonSAG, som skal gælde efter 1. juni, igennem det tilsendte link. Men husk også, især op til en ferie, at rettighederne i PersonSAG-begravelse stadig tildeles og fratages særskilt i PersonSAG-begravelse.

Afgørelser er afgørelser

En mærkbar del af opkaldene til supporten handler stadig om, hvordan man får lavet en afgørelse med fejl om i PersonSAG. Det korte og præcise svar er: Her kan man intet gøre i PersonSAG. Er en afgørelse sendt, er den også modtaget af modtageren. Personsupporten kan heller ikke hjælpe; det er dig som sagsbehandler, som må sætte den nødvendige kommunikation med alle berørte parter i gang og skønne, hvilken metode der er bedst egnet. En rettelse af en registrering, som er foretaget, kan herefter kun foretages direkte i PERSON.

I et enkelt tilfælde kan der dog foretages en rettelse i PersonSAG-begravelse, efter at afgørelsen er truffet, nemlig når kirkegården eller krematoriet er ændret.

Et afslag er også en form for afgørelse. Her er der ingen funktioner indbygget i PersonSAG, idet det er et sagsbehandlingsmæssigt skøn, hvordan et afslag bedst formidles til ansøgeren.

De venligste hilsner

Folkekirkens IT og i særdeleshed Personsupporten