Gå til hoved-indhold

"Ugebrev om civilregistrering" indeholder information og oplysninger om ændringer i registreringsopgaven, som følge af indførelsen af obligatorisk digital selvbetjening. Ugebrevet henvender sig til personregisterførere i folkekirken.

Loven om obligatorisk digital selvbetjening

Folketinget har i juni 2013 vedtaget lov nr. 622 af 12. juni 2013 om obligatorisk digital selvbetjening, som træder i kraft den 1. december 2013.

Loven er et led i udmøntningen af den fælles, offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Et af målene i digitaliseringsstrategien er, at alle borgere skal bruge nettet til ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder. Papirblanketter og formularer skal udfases. Det er målsætningen, at offentlige myndigheder i 2015 modtager 80 pct. af alle ansøgninger og anmeldelser digitalt.

Civilregistrering er omfattet af loven, og Ministeriet for Ligestilling og Kirke stiller derfor selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne.

Hvad betyder den nye lov?

Med loven bliver det en pligt, at borgerne skal bruge en digital løsning på de områder, som er nævnt i loven.

Målet er at udfase papirblanketter og formularer, sådan at alle borgere betjener sig selv ved hjælp af de digitale løsninger, som den offentlige myndighed stiller til rådighed og derigennem effektiviserer den offentlige sektor ved at sikre en bedre ressourceudnyttelse, samtidig med at borgerne oplever en bedre service.

Det er afgørende, at der er god hjælp at hente for de borgere, der ikke kan bruge de digitale løsninger eller på anden vis har brug for støtte.

I kommunerne vil hjælpen mange steder bestå i, at en medarbejder kan hjælpe med indtastningen også med henblik på, at ”så kan du selv næste gang”. På kirkekontorerne er der ikke den mulighed. Her må hjælpen bestå i råd og vejledning, hvilket i nogle tilfælde kan bestå i, at man ekspederer en papirplanket som hidtil.

I den første tid vil det være særlig vigtigt at udvise konduite.

Nye selvbetjeningsløsninger på borger.dk

I forbindelse med indførelsen af den nye ordning erstattes de nuværende selvbetjeningsløsninger med nye, som placeres på borger.dk.

De nye løsninger omfatter:

  • Anmodning om begravelse eller ligbrænding
  • Omsorgs- og ansvarserklæring
  • Ansøgning om navngivning
  • Ansøgning om navneændring

Hvad sker der fra den 1. december?

Loven træder i kraft fra den 1. december, og fra denne dato skal borgerne derfor anvende de digitale løsninger.

De nye løsninger er som sådan færdige, men kan alligevel ikke sættes i drift lige nu.

Årsagen er, at den omlægning af CPR/Personregistreret, som skulle være sket den 15. december, har betydet, at der ikke kunne foretages de ændringer i CPR, som er nødvendige, for at det nye PersonSAG, hvor sagsbehandlingen skal ske, kan fungere. Med udsættelsen af CPR-omlægningen er der blevet plads til at integrere PersonSAG, men det betyder alligevel, at borgerne indtil videre er henvist til at benytte de nuværende løsninger til faderskabsanmeldelse/navngivning og navneændring.

Særligt om navngivning

Navngivning ved dåb kan uden for de sønderjyske landsdele fortsat ske i folkekirken eller et anerkendt trossamfund. Det er der ikke ændret ved. Der er således ingen ændringer i forhold til at aftale dåb i folkekirken.


Det vil sige, at forældrene som hidtil træffer aftale med præsten. Hertil kræves ingen digital ansøgning.


Når der er tale om borgerlig navngivning, skal selvbetjeningen på borger.dk derimod anvendes.

Hertil bemærkes det, at denne service åbnes for borgerne i den kommende uge. Dog således, at man stadig modtager ansøgningen i form af en papirblanket, som systemet sender via en e-mail. Ekspeditionen af blanketten skal ske som hidtil.

Samlet set er det forventningen, at man vil modtage flere digitale ansøgninger i den kommende tid. Nogle via den hidtidige løsning og nogle via den nye løsning.

Nyt PersonSAG fra den 1. februar

Når ændringerne i CPR/Personregistret er udført, vil det nye PersonSAG blive sat i drift og herefter vil alle ansøgninger komme ind via borger.dk.


Indtil da vil vi benytte ugebrevet til at informere om de nye løsninger samt om de problemer og udfordringer, som sikkert vil dukke op undervejs.

Informationsmøder og uddannelse

Fra den 21. til den 30. januar 2014 afholdes informationsmøder for personregisterførere om det nye PersonSAG.


Tilmelding kan fra næste uge ske på intranettet.

Spørgekasse

Til besvarelse af spørgsmål, som man måtte have, eller temaer som man ønsker belyst, er der oprettet en ”spørgekasse”.


Svarene gives i Ugebrevet, og her vil redaktionen tilrettelægge besvarelserne, sådan at flest mulige spørgsmål kan blive besvaret. Man kan derfor ikke forvente at få hverken et personligt svar eller et svar i det førstkommende ugebrev.


Send dit spørgsmål til Spørgekassen

Med venlig hilsen

Folkekirkens It
Person-Supporten